Varje Tallidenbo hälsades Välkommen med en raket

Varje Tallidenbo hälsades Norsjövälkommen med raket


Varje Tallidenbo hälsades Norsjövälkommen med raket 

Vid kaffe bordet samlades i Talliden på nyårsafton: sittande fr.v Oliver Andersson, kommunalnämndens ordf. David Hedström, kyrkoherde Lundberg, makarna Myri och Filip Brännström och Eva Persson. Stående fr.v Elna Andersson samt ungdomarna i byn Kennet Lindfors, Mona Andersson, Per-Anders Brännström och Ulf Lindfors.
 
 
Norsjö (NV Lördagen den 2 jan. 1965)
Den 1 jan. 1965 blev byborna i Talliden officiellt norsjöbor.  Så har de betrak­tats förr, men nu har de fått kungabrev på att de tillhör Norsjö och de hälsades med öppen famn av kommun och församling.
 
 
Med hänsyn till de stora avstånden från Talliden till Burträsk samhälle medför överflyttningen betydande fördelar. Som exempel kan nämnas att Tallidenborna hit­tills haft sitt valställe i Lossmens valdistrikt, som ligger på ett av­stånd från Talliden över Risliden på omkring 25 km. Nu tillhör byn Rislidens valdistrikt och det bety­der att de har endast 4 km. till vallokalen. Från Norsjö till Talli­den är det ganska jämnt 20 km. Vid 17‑tiden på nyårsafton väl­komnades byborna av representan­ter från Norsjö kommun och för­samling. Det blev en fest i den fa­miljära och glada stilen, nästan som vid ett bröllop, med uppvaktningar, blommor, sång och tal. Man sän­de t. o. m. upp fyrverkerier – 14 till  antalet, eller en för varje by­ bo, och de steg mot rymden som en varm hälsning till grannkom­munen Burträsk.
På onsdagen blev byborna i Tall­liden, som framgick av torsdagens NV, avtackade av Burträsk kom­mun. På nyårsafton, då represen­tanter från Norsjö var där, var alla samlade hos familjen Mauritz Lind­fors. De välkomnades först av kommunalnämndens ordf. David Hed­ström, som bl. a påpekade att befolkningen i Talliden inte var någ­ra främlingar utan att de alltid be­traktats som norsjöbor.
Ni kommer inte till en färdig kommun, sade Hedström, men vi arbetar för att göra det så trivsamt, och bra som möjligt för både äldre och de yngre, de som ska taga vid en gång.

En historik och kommunvapnet


Kommunalfullmäktiges ordf. John Lindberg gav i sitt häls­ningsanförande några glimtar om befolkningsutvecklingen och gick tillbaka ända till Gustaf Vasas jor­debok. Ett utdrag ur den jordebo­ken förtäljer, sade Lindberg, att det 1543 fanns "fem bosättare i Norsjö” u ökar socknen med Talliden på en enda gång med fyra famil­jer. Lindberg överlämnade sedan till varje familj i byn kommunens vapen med granen och axet samt ett exemplar av Norsjö församlings historia åren 1811‑1911. Han fram­förde också en särskild hälsning till byborna från prosten J. A. Lindahl. Han hade under sin tid som komminister i Kalvträsk även besökt Talliden och predikat där,  och nu hade det hänt sig sa att byn överflyttats till Norsjö, där Lindahl i så många år varit kyrkoherde.
Rektor Lotten  Finnberg överlämnade blommor, en till varje familj i byn, med tillönskan om Guds välsignelse över Talliden och socknen. I sitt välkomsttal framför­de hon en hälsning från kyrko­herde Elmer Andersson, Holmsund, tidigare komminister i Kalvträsk som nu ville bringa en hälsning till Tallidenborna.
Kommunalkamrer Rudolf Åh­man gav några intressanta detalj­uppgifter om överflyttningen och hur det går till när en by flyttas från en kommun till en annan. Åh­man omtalade vidare, att med Tall­liden och en del av kronoparken Björnberget samt ett område med bolagsskog, Kaljeliden  så ökar Norsjös areal med 6 kvadratkilo­meter till omkring 18 kvadratmil och blir kvadratmässigt sett till yt­vidden jämnställt med Burträsk.
Till sist talade kyrkoherde Lundberg. Han hälsade byborna i Talliden varmt välkomna till ge­menskapen i Norsjö församling och höll därefter en kort nyårspredi­kan över ämnet "Det som ligger bakom och det som ligger framför". Stud. Kristina Lundberg bjöd på orgelmusik och John Lindbergs syster fru Rut Leidholt, Örebro, på tillfälligt besök i Norsjö, sjöng flera vackra sånger.
Mauritz Lindfors tackade på bybornas vägnar för de varma välkomstorden, för Norsjövapnet och all övrig uppvaktning. Han erinrade om det besök byborna haft från Burträsk och komminister Johans­sons yttrande som deras talesman, att Tallidenborn hade varit solida­riska medlemmar. Det är var igenom särskilda utslag den 1 aug. 1807 det beviljat till anläggning”Krono Nybygget Kattisberg” i Skel­lefteå socken. Det utsynades l början av 1880‑talet av bonden Zakris Olofsson (Zakri‑Orsa) i Risliden, och han sålde det senare till sina söner Pehr och Olof Zak­risson, båda då bosatta i Risliden. De båda bröderna blev ägare "af hälften vardera af ”Kattisbergets Krono Nybygge” genom utslag den 21 sept. 1831.
1835 sålde Pehr sin hälft av ny­bygget till sin son Johan Persson, som 1837 genom "utslag af Konung­ens Befallningshavande" fick till­stånd att intaga nytt gårdsställe, benämnt Talliden. (Vid den tiden var i Norsjö egen församling).
Dessa båda gårdsställen Kattisberg och Talliden begagnades af Johan Persson och Olof Olofsson gemensamt, intill dess afvittringen och områdestilldelningarna inom Norsjö och Burträsk socknar ige­nom utslag af den 31 dec. 1867 och 30 maj 1868, skilde dessa båda gårdsställen, hvarigenom tvenne särskilda ställen uppkommit, det ena Kattisberg inom Norsjö, det andra Talliden beläget inom Bur­träsk socken. Sedan dess har det som redan nämnts förflutit 97 år, och nu är Talliden beläget inom Norsjö. 

Kommunalfullm. Ordf. John Lindberg överlämnar kommunens vapen till de äldsta makarna i Talliden, Myri och Filip Brännström.
 
Reporter: Hede Gård.