Talliden Historik

  • Skriv ut
 “VI HAR VÄNTAT PÅ DETTA I MÅNGA ÅR”
 
Uppe i övre delen av Bur­träsk, när byborna avtacka­des av förtroendemän från‌ Burträsk.
Talliden kommer nämli­gen från den 1 januari att överföras till Norsjö kom­mun, en länge närd önskan bland Tallidenborna som nu blir realitet. Av den anled­ningen hade ingen orsak att känna sig ledsen i avskedets stund.
Talliden, som ligger cirka två mil från Norsjö och dryga 8 mil från Burträsk samhälle, har om­kring 150‑åriga anor. I alla dessa år har byns innevånare knutit si­na kontakter med Norsjö. Det är bara som Lewi Westman från Kalvträsk sade vid avskedsfesten, ”när det gällt röstning och beskatt­ning som de haft något med Bur­träsk att göra”.
   Vana med folkminskningen
   Kommunalnämndens ordförande i Burträsk,Oscar Lindberg, deltog i den delegation som avtackade by­borna och sade bl. a.:
‑ I Burträsk är vi numera gans­ka vana vid att folk flyttar ut. Att en hel by lämnar oss är dock nå­got ganska ovanligt. Ni har varit goda medborgare som gjort alla de skyldigheter som ankommit på er,
I medan ni däremot har varit mycket blygsamma när det gällt att ställa fordringar. Detta och att ni har varit stora skattebetalare gjor­de oss givetvis en aning betänk­samma innan vi godkände er begä­ran om avflyttning till grannkom­munen Norsjö. Vi hade dock full förståelse för de önskemål ni ha­de och ingen rättskaffens kommu­nalman kunde i det läget neka en ­övergång.
Lindberg påminde också om att detta inte var första gången Talliden bytte socken.
Ursprungligen hörde byn till Lövånger, sade han, så detta är tredje gången ni flyttar och. efter­som alla goda ting äro tre så bör väl detta leda till det bästa. Jag hoppas att ni i fortsättningen får vara ifred när det gäller flyttning­ar. Han slutade sitt anförande med att till varje fastighetsägare över: lämna Burträskboken som en min gåva från den borgliga och kyrkliga kommunen gemensamt.
Den kyrkliga församlingen repre­senterades av kyrkofullmäktiges ordförande komminister Folke Jo­hansson, kyrkoherde Olaus Bränn­ström och komministern i Kalv­träsk, Erik Aggesjö. Komminister Johansson höll avskedstalet och sa­de bl. a. att när vi nu säger ett tack och farväl är det givetvis med stor saknad. Det innebär att vi för­lorar en av våra byar i kommunens övre del, en by som i hög grad har en god självexistens. Det inne­bär också att vi förlorar duktigt och solidariskt folk. I samma an­detag uttryckte han full förståelse för deras begäran och önskade dem all lycka i framtiden i den nya församlingen. Flyttning av praktiska skäl.
Hemmansägare Mauritz Lindfors förde bybornas talan i deras tack för uppvaktningen. Han underströk att det endast var av praktiska skäl som de hade begärt förflytt­ningen och inte för att de ansåg sig för fina för att vara "Burträskare”. Som ett litet smakprov på hurdana förbindelserna var med deras nuvarande centralort, Bur­träsk, berättade han att det nu i avskedets stund var första gången som ban hade tillfälle att se såväl kommunalnämndens ordförande som kyrkoherden och komminister Aggesjö.
Vid avskedsfesten, som hölls hos hemmansägare Oliver Andersson, deltog, förutom de herrar som re­dan är nämnda, också Kalvträsk kyrkokör, som under ledning av stud. Gun Lundström sjöng några sånger. Kyrkoherden höll predikan och komminister Aggesjö avslutade med andaktsstund.
I dag, nyårsafton, är det Norsjö kommuns uppgift att ta emot sina nya"hyresgäster" och från och med nyårsdagen är Talliden ett avslutat kapitel för Burträsks del.
Sixon
 
 
 

Burträsk


skänker Norsjö, hela by

*TALLIDENBON Maurits Lindfors och hans familj, makan Alva och sonen Mikael ‑ bilden ‑ flyttar tillsammans med de andra i Talliden på nyårsaftonen från Burträsk till Norsjö. Talliden‑borna har 2 mil till Norsjö, men 9 mil till Bur­träsk. Därför har också folket i Talliden ‑ tre familjer ‑ alltid känt sig höra hemma i Norsjö, trots att man på pappe­ren tillhört Burträsk.
 
*FÖR två år sedan begärde Lind­fors av länsstyrelsen att byn skulle flyttas över till Norsjö. Det gick fullmäktige i Burträsk frivilligt med på.
 

 
 
 
 
 
Hela Talliden flyttar över kommungränsen på nyårsafton- från Burträsk till Norsjö. Filip Brännström, by nestor, så här dagarna innan:
Äntligen, det har vi väntat på i många herrans år. Brännström, 59, har varit Burträskare i över 25 år. Men vet inte hur det ser ut i kommens centralort har aldrig varit där!
Talliden-borna har endast 2 mil till Norsjö, de har hela nio mil till Burträsk. En vädjan från de 12 i Talliden till de styrande i Burträsk:
Klandra oss inte för att vi alltid känt oss, som Norsjö‑bor. Vi är ju så nära till Norsjö, och därför  känner vi också så mycket mer gemensamt med dom som bor där.
Nu går inte fäderna i Burträsk  omkring och  är gramse på Talliborna över att de känt så. Man förstår dom. De eänger man gått till val
När Talliden‑bornas ansökan om en förflyttning över kommungränsen kom på Burträsk‑fädernas bord, så sa man genast ja.
Av politiska skäl är väl motiverat, sa man.
INTE GLADA
Kommunkamrer Ture Grundberg säger till VF.
Därför inte sagt att vi är glada över att vi förlorar de här människorna ‑ bl. a. därför att en hel del fastighetsskattekronor faller bort.
Norsjökommun hälsar givetvis Talliden‑borna med öppen famn‌ ‑ Tacka för det, säger kommunalkamrer Rudolf Åman. Det är en klar fördel för oss att vi får dem  över hit. Även om man i Talliden i många, många år har man gått omkring och sinsemellan diskuterat hur skönt det skulle vara få flytta byn över kommungränsen, så är det bara två år sedan man gjorde något direkt åt det.
Det var Maurits Lindfors, 50, som då satte sig ned och författade en skrivelse till länstyrelsen.
Jag trodde nog då jag skulle möta större motstånd än vi gjort, säger herr Lindfors. Men samtliga »instanser» har varit så  fantastiskt positiva.
VISS IRRITATION
Detta att man tillhört Burträsk har medfört viss irritation. Exempel:
De gånger man åkt buss till kommunens centralort för t.ex. besök på kommunalkontoret, så har man tvingats vara borta två dagar. Det finns helt enkelt inte kommunikationer så man hunnit den resan tur och retur på en dag.
* De gånger man gått till val har man tvingats till Lossmen – några mil därifrån. Vallokalen i Risliden – ett par kilometer från Talliden – har man kört förbi.
Lindfors till VF:
Det är bland annat detta som gjort att vi propsat på att få flytta.
 
VÄLKOMSTFEST
I Talliden vet man inte ännu, men vi har lov att avslöja det.
hobbylegno.8m.com
Har aldrig besökt kommunens centralort.
Filip Brännström
 
Jodå visst blir det fest i Tall­liden på nyårsafton. Inte någon klang‑ och jubelföreställning, men i Mia fall en viss högtid i den 150‑år gamla byn.
Både kommunfolk och kyrkfolk i Norsjö har minsann tänkt visa i handling hur glad man är över att i framtiden få räkna de 12 i Talliden som äkta Norsjö‑bor.
 
STAFFAN NILSSON