Kattisberg

  
 Vår artikelserie med glimtar ur Norsjöbygdens his­toria ‑ under de senaste tio åren publicerade i NV med text och bilder från många byar ‑ gäller denna gång byn Kattisberg. De gamla handlingar, som ligger till grund för artikeln, har under lång tid med stor omsorg formats hemma has nu 80 årige förre  hemmansägaren Abraham Bergström i Kattisberg. De gamla handlingarna bjuder på detaljerade. Utslag från Landshöfdingesämbetet i Westerbottens Hövdingedöme m.fl. institutioner och på sådana intressanta fakta, att vi inte kan skriva denna artikel utan att samtidigt också beröra byn.

Talliden


Inom Burträsk socken. Kattisberg ligger i södra delen av Norsjö soc­ken och Talliden i norra delen av Burträsk. Det visste vi förut. Nu kommer de gamla handlingarna och berättar att Kattisberg och Talliden ursprungligen hörde sam­man i ett krononybygge och att de var upptagna under ett namn, och ett nummer: Kattisberg nr. 1. Det ar inte många ättlingar till nybyggets anläggare, om ens någon, med undantag for Abraham Bergström, som kant till den sa­ken.
Delades 1887.
Vidsträckta områden och ängeslägenheter på ”Allmänningen” hörde till detta nybygge. Det begagnades gemensamt av anläggarens sonsöner intills avvittringen och områdestilldelningarna inom Norsjö och  Burträsk socknar ige­nom utslag of den 31 december 1867 och 30 maj, 1868, skiljde des­sa båda gårdsställen, hvarigenom tvenne särskilda ställen, under be­nämning Kattisberg och Tal1iden, uppkommit. Det ena Kattisberg, beläget inom Norsjo, det andra el­ler Talliden, beläget inom Bur­träck socken. Vid avvittringen åt­skildes ägorna genom ett område, som nu tillhörande Norsjö revir.
Risliden in i bilden.
Kattisberg utsynades i början av 1800‑talet av bonden Zakris Olofsson (Zakri‑Orsa) i Risliden. Man fick igenom särskilda utslag den 1 aug. 1807 ‑ beviljat till anlägg­ning, Krononybygget Kattisberg och sålde det senare till sönerna Pehr och Olof Zakrisson, båda bosatta i Risliden. De två brö­derna blev innehafvare af hälften hvardera af Kattisbergets Krononybygge genom utslag den 37  sept. 1831.
Första åbor.
Ar 1835 sålde Pehr Zakrisson sin hälft av nybygget till sin son Johan Persson, som 1837 fick till­stånd att bosatta sig i Talliden. Så skrevs 1843. Det året sålde Olof Zakrisson sin hälft till sin son Olof Olofsson, som blev den förste åbon i Kattisberg. I sistnämnda köpehandling utfäste sig Olof Zakrisson att inreda stuga ochfähus åt sonen Olof Olofsson. Redan 1835 timrades en stuga i nu­varande Kattistjörn. Den stugan blev aldrig inredd och i stället byggdes en s.k. sexknutig stuga i Kattisberg. Den stugan, som se­nare blev tillbyggd, finnes fortfa­rande kvar och ägs nu av nybyg­garättlingen Harald Bergström, som brukar den som sommarstuga. Den första stugan i Kattistjörn revs ned och flyttades till Kattis­berg där den brukades som korn­lada.
100 Riksdaler.
Det var låga köpesummor i för­hållande till de stora ägovidderna i ”den gamla goda tiden”. I den av Pehr Zakrisson ar 1835 under­tecknade försäljningen till sonen i Talliden heter det bl. a. Till min son Johan Persson upplåter och försäljer jag undertecknad med min hustrus bifall och ägan­de besittningsrätten till mitt innehafvande Krononybygge Kattis­berget kallat i Skellefteå socken emot en oss ofverenskommen köpesumma stor 100 Riksdaler Riks­mynt. Pehr Zakrisson och Gus­tafva Magdalena Johansdotter Säljare i Risliden (Bomärke). So­nen Johan Pehrsson köpare i Ris­liden (Bomärke). Wittne Adam Adamsson Rusk i Adamsgården (Bomärke), Anders Johansson i Risliden (Bomärke).
I utdrag av protokoll. ”hållet å landskansliet i Umeå den 11 febr. 1873 framgår ” att Johan Persson erhöll införsel den 6 nov 1835, uti hälften of nybygget Kattisberg. Sedan har Konungens Befallningshavande igenom utslag den 22 ju­ni 1837 tillåtit ena åbon, Johan Persson, att intaga nytt gårdsstäl­le, benämnt Talliden, jämte åtskil­liga andra lägenheter”.
200 Riksdaler.
Olof Zakrissson betingade sig dubbelt så mycket för sin hälft av nybygget vid försäljning till sonen Olof, som blev bonde i Kattisberg, men sig utfäste fadern sig, som redan, nämnts, att inreda och till det skick försätta stugan och fähuset, som a berörda Nybygges Bostad är uppförd, att han kan där inflytta och bosatta sig. I den köpehandlingen heter det bl. att ”Till min son Olof upplåter och försäljer jag undertecknad min innehavande hälft of Krononybygget Kattisberg i Norsjo socken, emot en betingad köpesumma bestående of Två Hundrade (200) Riksdaler Rgs. jämte willkor  ”ovan nämnda jämte en del andra förmåner”. – Att så är af­ handlat och överenskommet war­der med mitt namns underskrift i wittnens närvaro bestyrkt. Risli­den den 4de juli 1843. Olof Zackrisson i Risliden. Säljare Bomärke. Wittne Nils Lindström, Jon Gabrielsson I Norsjön. Med ovanstående betalning och willkor förklarar jag mig nöjd ut supra. Olof Olofsson köpare ”bomärke”.
Föreningen.
Slåtterängarna tillmättes stort värde i äldre tid. Vid anläggning av nybygget Kattisberg hade Zak­ris 0lofsson på allmänningen fått sig tillmätt ängeslägenheter åt öster ända norr om Risliden. Till dessa områden hörde bl. a. Delar av Kägellidbacken och Spikstarr­myran. Mellan åren 1855 och 1958 kom besittningsrätten till dessa ängeslägenheter att bli föremål for en omfattande utredning av Landshövdingsämbetet  och vid ting. Fredrik Zackrisson i Risliden hade först och sedan tillsammans med honom hams byagrannar in­ kommit med ansökning om till­ stånd att få inrätta ett Krononybygge eller ett Krono Torp of lägenheter i Krono allmänningen emellan byarna Norsjo, Risliden och Afvaliden i Norsjö socken. Det utsynta och sedermera omtvis­tade nybygget kallades ”Föreningen”.
Lindor att bära gräs.
Plats för bostad for detta ny­bygge hade utsetts norr om Risliden och ett par km  från dåva­rande , nybygget Ensamheten. I ett protokoll som förts efter det syn förrättats på ifrågavarande lägen­het, beskrivs det ha upptagit ”tolf tunneland jord till Bohstad, samt åker och beredande of lindor att bara gräs, samt lägenhet till äng på åtta särskilda ställen, till en sammanraknad årlig afkastning af 44 1/2 skrindor hö”. ”Styres­mannen for avvittringen i Länet herr Förste lantmätaren Ander Thunell” hade efter granskning av upprättade kartor och beskrivnin­gar i utlåtande funnit, att nybyg­gesanläggningen ”icke verkade menligt på förut beviljade Ny­byggen i närheten eller mot fram­deles vidtagande åtgärder i och för områdestilldelningarna inom  Norsjo socken”.
..men för nära grannen.
Det blev dock ingen nybygges ­anläggning med namnet Föreningen. Abraham Olofsson (Abraham­Orsa), som då nyligen hade blivit innehavare av nybygget Ensamheten bestridde bohlstadens upplåtan­de enär densamma ligger inom 1/8 mil från Ensamheten, som – ”här skämtade Abraham‑Orsa, för namnets skull åtminstone icke bör blifva trängt med alltför nära boende grannar” .... Därtill kom att .Nybyggarna Olof Olofsson och Johan Persson såsom innehafvare ay Kattisbergs Nybygge, bestridde upplåtelsen of af ängeslägenhetesna, den först nämnda Spikstarrmyran m.fl. ställen ‑ på grund af att en del helt och hållet och en del haft  till vissa skrindrum blifvit upplåtna under Kattisberg Nybygge. Bönderna i Risliden ville inte till­tvinga sig något och sedan utred­ningen givit klart besked om att grannarna i Kattisberg tilldelats dessa ängsmarker vid utsyningen skrinlades frågan om nybygget Föreningen. Vid den senare före­tagna ägofördelningen mellan by­arna tillföll emellertid området för det tilltänkta nybygget ”Rislidens by”.
Stor familj.

Olof Olofsson (Ol‑Orsa), som blev bonde i Kattisberg, hade åtta barn: Stående fr.v: 1 An­na Magdalena, g. m. Per Grahn i Berget, mor till bl. a. Frans och Hjalmar Grahn, båda numera dö­da.  2 Marta Helena, gift med Anton Arvidsson i Träskliden mor till Sven Ar­vidsson (Träsklid‑Marta). 3. Hedda Beata, gift i Björk­näs med Per Sandström och mor till bl. a. målaren Folke Sand­ström, Norsjövallen och Berta gift med Evert Lundgren i Ensamhet. Sittande fr.v: 4.  Eva Kristina (Lä­sar‑Eva) 5. Oscar Bergström, som övertog hälften av faderns hemman i Kat­tisberg (Kattisbergs‑Oscar) 6. Gretha Jo­hanna, gift med Per Johan Jo­hansson i Talliden (Tallid‑Greta).
Ej på bild:
Sara Gustafva, gift i Bränntjärnliden och mor till Erik Risberg (Ris‑Erik), på sin tid beryktad djurläkare.
Pehr Kä1lström, övertog den andra och.norra hälften av, hemmanet el­ler, nuvarande Kattistjörn  (Tjöl-­Pell).
 Läsar‑Eva..
Många av dessa syskon levde till hög ålder och utmärkte sig för sin ‑ gudstro och arbetsflit. Vi ska här endast påminna om Eva, som för sin brinnande kärlek till Guds ord och sina medmän­niskors eviga väl blev kallad ”Lä­sar‑Eva”.
Kattisberg äldsta stuga byggd 1839 vid Harald Bergström.
Kattisbergs‑Oscar.
Oscar Bergström var ännu vid hög ålder rörlig och kunde på lek ta nappatag i brottning med yngre förmågor. Han övertog hemmanet i Kattisberg med gamla gårdsstäl­let 1874 och överlämnade det i sin tur till sina tre söner Olof Rikard, Johan Anton och Abraham. Den sistnämnde är nu den ende som lever av de tre sedan brodern Jo­han Anton nyligen avlidit. Olof Rikards hemman ägs nu av sonen Harald Bergström, Johan Antons av hans son Johan Bergström och Abrahams hemman av hans måg Petrus Källströmer och en del av Axel Bergström.

Tjöl‑Pell


1874 blev det två åbor på hem­manet i Kattisberg. De övertog som nämnts Oscar färdegården samtidigt som brodern Per Källström ”Tjöl‑Pell” som flyttade till Kattistjörn och blev bonde där. Den första lilla stuga som han då byggde där finnes ännu kvar i sitt ursprungliga skicka. Per hade två döttrar och sonen Jakob Herman. Han blev snickare och bosatt i Umeå. Hemmanet övertogs och brukades av hans systrar och svågrar Sara och Emil Eriksson, Ma­ria och Johan Persson. De förtsnämndas hemman ägs nu av två av deras söner Palmer och Her­man Emilsson medan Perssons hemman ägs av hans dotter och måg Signe och Ragnar Holmqvist och sonenDaniel Källströmer.
Alla fastighetsförvärv i Kattis­berg och Kattistjörn har som sy­nes hela tiden gått från föräldrar till barn. Båda byarna har också hållit jämna steg ifråga om be­byggelsen. Det fines nu fyra gårdar på vardera stället.
Abraham Bergström
Reporter: Hede Gård