Talli Ansökan

Till

Länsstyrelsen i Västerbottens län
U m e å.
Undertecknade, bosatta i Tallidens by i Burträsk socken, anhålla härmed att Tallidens by överföres till Norsjö socken. Som skäl för denna ansökan ber vi få anföra följande: Talliden ligger i den västra delen av Burträsk socken, och inom Kalvträsk kyrkobokföringsdistrikt. Som fram­går av bif. kartskiss ligger Talliden inklämd mellan Norsjö, Degerfors och Lycksele socknar. Avståndet mellan Tallidens by och Burträsk kyrkby är nära 80 km. för att komma till Burträsk kyrkby måste vi färdas över delar av Norsjö socken mellan Talliden och Norsjö kyrkby är endast 20 km. Utfartsvägen från Talliden (3.5 km)  ansluter till allmänna vägen Norsjö -- Risliden i västra delen av Rislidens by.      
Närmaste skola inom socknen ligger i Kalvträsk, och dit är det nära 30 km. Barnen från Talliden går dels i Rislidens och dels i Norsjös skolor. TaIliden hör till Bastuträsk läkardistrikt. Vid läkar­besök måste vi resa via Norsjö till Bastuträsk.Men genom tillmötesgående från läkaren vid Norsjö sjukstuga, har vi fått söka läkaren hjälp där. Men vid hem­besök måste läkaren frän Bastuträsk eller Burträsk anlitas. Talliden tillhör Lossmens valdistrikt. Avståndet mellan Talliden och Lossmen är ca 25 km. För att komma till vallokalen i Lossmen reser vi över Risliden, och förbi vallokalen i denna by. På grund av de stora avstånden blir alla resor dyra och besvärliga i jämförelse med om Talliden hörde till Norsjö socken.All kontakt med myndigheter sker antingen pr brev eller telefon. Någon personlig kontakt blir det sällan tal om.
Norsjö däremot ligger inom bekvämt avstånd och med god buss förbindelser.
Vid den omorganisation som skogsvårdsstyrelsen företog för fem år sedan, flyttades Talliden från Kalvträsks länsskogvaktardistrikt till Norsjö. Med åberopande av vad som anförts beträffande de olägenheter som nu är rådande och de förbättringar som en överflyttning skulle innebära för Tallidens by, anhålla vi vördsamt om bifall till ansökan.                                                      
Talliden, Risliden den 24/4 1962                 
Ägare till Talliden 1:6                                       
Ägare till Talliden 1:3                                            
Ägare till Talliden 1:2