Byastadga

Förslag till ny

B Y A S T A D G AN GENOM ÅREN

 

 

Karta över Risliden 1805

 

 

 

 

Byaordning finns lagfäst 1875

 

ÅLDERMANNEN

 

§ 1

Inom en by var Åldermannen en viktig person, "Honom åligger att hafva omsorgsfull omtanke och bestrida byens besta.

Han bör äga lydnad utaf grannarna. Ålderman ombytes hvarje Miicaelii". Byamännen ska tillstyrka om den som ska betros förvaltningen. Ålderman kallar till majstämma i sitt eget hus och bjuder på kaffe. Om skyndsamma ärenden kommer

på under året sänder ålderman budkavle till byamännen.

§ 2

Besluten ska Skriftligen uppsättas och förvaras i skrinet. Se stencilen fr. 1845.

Tecknet på värdigheten är åldermannastaven. Den ska ha snidats av Anders Jacobsson 1836. Staven bär hans initialer.

När ett år har gått övertar nästa byaman staven till dess den vandrat genom byn.

(Här kan man lägga in en bild av staven) Den får inte lämna byn, så 1987 års trottoar-bönder får åka hem till

Risliden vid majstämman, som numera hålls i Bönhuset, och bjuda på kaffe.

En dubblett till Åldermannastaven finns på Museet i Skellefteå.

 

Ny byaordning av 1913 2/5

 

Utdrag ur 1913 års stadga:

§ 2

Byaålderman 1 år

§ 3

Styrelse på 1 år

§ 4

Att kalla 7 dagar i förväg

För att stämman ska vara beslutsberättigad måste 10 personer närvarande.

Röst efter skattetal.

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till ny Byastadga av 1977

 

för Risliden m.o.

Undertecknade av byastämman i Risliden den 1 maj 1976 utsedda kommitté för utarbetande av ny stadga för

Rislidens by får härmed fram­lägga följande.

 

Förslag till stadgar för byaföreningen "Rislidens Byamän".

§ 1.

Föreningen omfattar alla boende förutom i Rislidens by, även i byarna Ensamhet, Talliden och Tvärliden.

samt på annan ort boende som har fast egendom inom nämnda byar.

§ 2.

Föreningens uppgift är

att handha och besluta i för byarna gemensamma angelägenheter

att gentemot kommun och andra myndigheter bevaka byarnas intressen.

 

§ 3.

 

Inom byaföreningen skall alltid finnas en så. byåldersman, vilken befattning ett år i sänder av varje byaman som har

1/16 mantal skatt. De byamän som har mindre skattetal, delar detta sins emellan efter ovanstående skattedel. Den som

bebor från hemmanet ifråga avstyckad tomt delar åldermannens ansvar, och kan alltså väljas som byåldersman.

(Åldermannen skall bo i Risliden)

§ 4.

 

Byåldermannens skyldigheter är:

att tillhandahålla nödigt husrum för byastämmorna att vid kallelse till extra byastämma

att ombesörja budkavles innehåll meddelas alla byamän, som därav kan ha intresse

att kalla byamännen till möjligen beslutade väg eller andra gemensamma byaarbeten

att vid dylika arbeten föra dagsverkslista å de närvarande, ävenså anteckningslista å de frånvarande.

att om minst 14 dagar före årsstämman överlämna dessa till ordföranden.

§ 5.

 

Byastystyrelsen skall bestå av fem (5) personer, ordförande, vice do. sekreterare,

kassör samt en (1) ledamot. Stämman väljer ordförande, Två styrelsesuppleanter väljes.

Två i styrelsen väljs på två år. Övriga tre väljs på ett år.

 

§ 6.

 

Ordförandens skyldigheter är

att genom budkavle, om något hastigt påkommer, i övrigt genom skriftligt anslag uppsatt

på byns anslagstavla minst 7 dagar i förväg tillkännage kallelse till stämma, och därvid ange

den dagordning som styrelsen uppsprättat.

att leda styrelsens sammanträden.

(Skriftlig kallelse till utom byn boende i frågor som dem berör.)

 

§ 7.

 

Sekreteraren skall föra protokoll över stämmans överläggning och beslut, och jämte ordföranden

underteckna protokollen, vilka skola justeras av vid tillfället utsedda justeringsmän.

§ 8.

 

Kassaförvaltaren skall föra noggranna böcker eller räkenskaper över omhänderhavda medel, samt i

god tid före stämman överlämna till revisorerna.

§ 9.

 

Beslutande organ är årsstämman eller då så erfordras sammankallad extra stämma.

Stämman är beslutsmässig om minst tio (10 ) personer är närvarande.

( Skriftlig kallelse till på annan ort boende om frågor som berör i mantal satt jord).

 

§ 10.

 

Årsstämma. hålles som regel första lördag, efter första maj, på tid som byastyrelsen med hänsyn till ärendenas omfattning,

anser lämplig. Vid samma tillfälle skall även Bönhusföreningen och Fiskevårdföreningen hålla sina respektive årsstämmor. Byastyrelsen beslutar om i vilken ordning resp. stämmor skall hållas.

 

§ 11.

 

De andra föreningarna än de i paragraf. 10 nämnda önskar hålla sina årsstämmor vid samma tillfälle, anmäles detta till

byastyrelsen som avgör om så ske kan.

 

§ 12.

 

Dag ordning vid års/ stämman

1. Stämman öppnad

2 a. Val av ordförande.

2 b. Val av sekreterare.

3. Val av justeringsmän.

4. Skriftlig rapport om det gångna årets verksamhet.

5. Byakassans räkenskaper.

6. Fråga om. Ansvarsfrihet.

7. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

8. Rapport från. ev. tidigare tillsatta komitter.

9. Val av styrelse.

10. Val. av revisorer.

11. Övriga frågor.

12. Avslutning.

Den rapport som styrelsen avger enl. punkt 4. ovan skall av sekreteraren inskrivas i protokollsboken.

 

§ 13.

 

Röstning vid stämman sker enligt principen ett huvud en röst. Skulle röstetalet bli lika är det stämmoordförandens

röst som är utslagsgivande. I frågor som uteslutande berör ägare av mantal satt jord, ex. frågor ang. samfälld mark,

utövas rösträtt endast av de som frågan berör. Skulle någon så begära sker röstning efter skattetal.

Om antalet blir lika för och emot, vinner den sida som biträtts av de flesta antalet byamän.

 

§ 14.

 

Om enskild medlem eller medlemmar i byaföreningen önskar att visst ärende upptagas på stämmans dagordning,

anmäles detta till, byastyrelsen före den 1 april.

 

§ 15.

 

Ändring av dessa stadgar, helt eller delvis, kan ske på ordinarie årsstämma om förslaget kungjorts enligt

§ 14 och § 6 i denna stadga.

 

Risliden i april 1977

 

Sten-Ivar Lundgren

Bertil Lundgren

Ragnar Jacobsson

Anders Eriksson

David Brännström

Mauritz Lindfors

 

 

FÖRTECKNING

Förteckningen över åldermän i Rislidens by från tiden för byaordningens antagande den 2 maj 1913

Åldermansbefattningen innehaves 1/1 år av ägare till 1/16 mantal och vid mindre skattetal i proportion därefter.

Befattningen gäller för ett år från 1:a Majstämman och antecknat årtal avser det år då befattningen börjar.

1913 P J Brännström

1914 P J Persson

1915 J A Henriksson

1916 Hjalmar Karlsson

1917 Jakob Lundgren

1918 J E Andersson och J A Sellström

1919 N J Nilsson

1920 J A Andersson

1921 Arvid Brännström

1922 J A Forsberg

1923 E E Eriksson

1924 Frans Jacobson

1925 Karl Fällman

1926 A E Forsberg och Karl Forsberg

1927 Rudolf Eriksson, Olof Eriksson och G E Eriksson

1928 Per Söderlund

Byaordning omfattar 16 fastigheter och har en rullande gång oavsett ägare av den enskilda fastigheten.

FÖRTECKNING

Förteckningen över skötselbefattningen av Rislidens Bönhus innehaves ½ år av ägare till 1/16 mantal, vid mindre skattetal i proportion därefter. Befattningen gäller från den 1 maj.

1/5 97-31/10 97 Gunilla Brännström Sigfrid Brännström Laura Nilsson

1/11 97-30/04 98 Ture Eriksson och Bo Eriksson

1/5 98-30/10 98 Jonny Holmström

1/11 99-30/04 99 Stig Larsson

1/5 99-31/10 99 Per Erik Johansson Jonny Andersson

1/11 99-30/04 2000 Lars-Erik, Sture, Bernt Lindström och Jan-Olof Brännström

1/5 2000-31/10 00 Karl-Ivar Lundgren Tord Lundgren

1/11 00-30/04 01 Lennart Brännström Leif Brännström

1/5 01-31/10 01 Inger Renberg Ingemar Fällman

1/11 01-30/04 02 Mats Eriksson Evald Eriksson Tomas Eriksson

1/5 02-31/10 02 Hubert Jakobsson

1/11 02-30/04 03 Karl-Magnus Fällman Kaleb Fällman

1/5 03-31/10 03 Sigurd Lindström Lage Brännström Ingemar B.stbh.

1/11 03-30/04 04 Torvald Eriksson Stig Larsson Leif Brännström

1/5 04-31/10 04 Håkan Brännström

1/11 04-30/04 05 Gunilla Brännström Sigfrid Brännström Laura Nilsson

1/5 05-31/10 05 Kent Brännström Per-Göran Söderlund Hubert Jakobsson

1/11 05-30/04 06 Jonny Holmström

1/5 06-31/10 06 Ture Eriksson Bo Eriksson

1/11 05-30/04 07 Per Erik Johansson Jonny Andersson

1/5 07-31/10 07 Stig Larsson

1/11 07-30/04 08 Karl-Ivar Lundgren Tord Lundgren

1/5 08-31/10 08 Lars-Erik, Sture, Bernt Lindström och Jan-Olof Brännström

1/11 08-30/04 09 Inger Renberg Ingemar Fällman

1/5 09-31/10 09 Lennart Brännström Leif Brännström

1/11 09-30/04 10 Hubert Jakobsson

1/5 10-31/10 10 Mats Eriksson Evald Eriksson Tomas Eriksson

1/11 10-30/04 11 Sigurd Lindström Lage Brännström Ingemar B.stbh

1/5 11-31/10 11 Karl-Magnus Fällman Kaleb Fällman

1/11 11-30/04 12 Håkan Brännström

1/5 12-31/10 12 Torvald Eriksson Stig Larsson Leif Brännström

1/11 12-30/04 13 Kent Brännström Per-Göran Söderlund Hubert Jakobsson

1/5 13-30/04 13 Gunilla Brännström Sigfrid Brännström Laura Nilsson

U P P G I F T E R

 

FÖR DE SOM HAR SKÖTSELBEFATTNINGEN I BÖNHUSET

1. GRÄSKLIPPNING PÅ SOMMAREN SNÖRÖJNING PÅ VINTERN

2. GROVSTÄDNING 30/4 OCH 31/10 VAREFTER NYCKEL ÖVERLÄMNAS TILL NÄSTA I TURORDNINGEN