Födoråd

Hur Talliden bosattes
 
Den förste ägaren till Talliden kom från Risliden och hette Johan Persson. Han kom med sin familj till Talliden 1847. Med var då sonen Per, då tre år, som sedan kom att kallas "Talli.-Pell". Ny mangårdsbyggnad och uthus byggdes 1861-1862. Per blev ägare till Talliden omkring 1864-1965. 1905 sålde Per 1/3 delar av hemmanet till sönerna, 1/3 till Petrus och 1/3 till Jakob Persson. Priset för 1/3 var 2000 kr. Först senare blev Viktor Persson ägare till 1/3 av hemanet. Vid försäljningen var ett ganska betungande "Fargångs kontrakt" skrivet, (finns i orginal) Perssons del fick beteckningen Talliden 1:2. Jacob Persson "Talli-Jani"
 
Mauritz Lindfors berättar
 
"Fargångs kontrakt" 

Information om Talliden

Talliden är en by som ligger sydväst om Risliden och Kippträsket.

Varje Tallidenbo hälsades Välkommen med en raket

Varje Tallidenbo hälsades Norsjövälkommen med raket


Varje Tallidenbo hälsades Norsjövälkommen med raket 

Vid kaffe bordet samlades i Talliden på nyårsafton: sittande fr.v Oliver Andersson, kommunalnämndens ordf. David Hedström, kyrkoherde Lundberg, makarna Myri och Filip Brännström och Eva Persson. Stående fr.v Elna Andersson samt ungdomarna i byn Kennet Lindfors, Mona Andersson, Per-Anders Brännström och Ulf Lindfors.
 
 
Norsjö (NV Lördagen den 2 jan. 1965)
Den 1 jan. 1965 blev byborna i Talliden officiellt norsjöbor.  Så har de betrak­tats förr, men nu har de fått kungabrev på att de tillhör Norsjö och de hälsades med öppen famn av kommun och församling.
 
 
Med hänsyn till de stora avstånden från Talliden till Burträsk samhälle medför överflyttningen betydande fördelar. Som exempel kan nämnas att Tallidenborna hit­tills haft sitt valställe i Lossmens valdistrikt, som ligger på ett av­stånd från Talliden över Risliden på omkring 25 km. Nu tillhör byn Rislidens valdistrikt och det bety­der att de har endast 4 km. till vallokalen. Från Norsjö till Talli­den är det ganska jämnt 20 km. Vid 17‑tiden på nyårsafton väl­komnades byborna av representan­ter från Norsjö kommun och för­samling. Det blev en fest i den fa­miljära och glada stilen, nästan som vid ett bröllop, med uppvaktningar, blommor, sång och tal. Man sän­de t. o. m. upp fyrverkerier – 14 till  antalet, eller en för varje by­ bo, och de steg mot rymden som en varm hälsning till grannkom­munen Burträsk.
På onsdagen blev byborna i Tall­liden, som framgick av torsdagens NV, avtackade av Burträsk kom­mun. På nyårsafton, då represen­tanter från Norsjö var där, var alla samlade hos familjen Mauritz Lind­fors. De välkomnades först av kommunalnämndens ordf. David Hed­ström, som bl. a påpekade att befolkningen i Talliden inte var någ­ra främlingar utan att de alltid be­traktats som norsjöbor.
Ni kommer inte till en färdig kommun, sade Hedström, men vi arbetar för att göra det så trivsamt, och bra som möjligt för både äldre och de yngre, de som ska taga vid en gång.

En historik och kommunvapnet


Kommunalfullmäktiges ordf. John Lindberg gav i sitt häls­ningsanförande några glimtar om befolkningsutvecklingen och gick tillbaka ända till Gustaf Vasas jor­debok. Ett utdrag ur den jordebo­ken förtäljer, sade Lindberg, att det 1543 fanns "fem bosättare i Norsjö” u ökar socknen med Talliden på en enda gång med fyra famil­jer. Lindberg överlämnade sedan till varje familj i byn kommunens vapen med granen och axet samt ett exemplar av Norsjö församlings historia åren 1811‑1911. Han fram­förde också en särskild hälsning till byborna från prosten J. A. Lindahl. Han hade under sin tid som komminister i Kalvträsk även besökt Talliden och predikat där,  och nu hade det hänt sig sa att byn överflyttats till Norsjö, där Lindahl i så många år varit kyrkoherde.
Rektor Lotten  Finnberg överlämnade blommor, en till varje familj i byn, med tillönskan om Guds välsignelse över Talliden och socknen. I sitt välkomsttal framför­de hon en hälsning från kyrko­herde Elmer Andersson, Holmsund, tidigare komminister i Kalvträsk som nu ville bringa en hälsning till Tallidenborna.
Kommunalkamrer Rudolf Åh­man gav några intressanta detalj­uppgifter om överflyttningen och hur det går till när en by flyttas från en kommun till en annan. Åh­man omtalade vidare, att med Tall­liden och en del av kronoparken Björnberget samt ett område med bolagsskog, Kaljeliden  så ökar Norsjös areal med 6 kvadratkilo­meter till omkring 18 kvadratmil och blir kvadratmässigt sett till yt­vidden jämnställt med Burträsk.
Till sist talade kyrkoherde Lundberg. Han hälsade byborna i Talliden varmt välkomna till ge­menskapen i Norsjö församling och höll därefter en kort nyårspredi­kan över ämnet "Det som ligger bakom och det som ligger framför". Stud. Kristina Lundberg bjöd på orgelmusik och John Lindbergs syster fru Rut Leidholt, Örebro, på tillfälligt besök i Norsjö, sjöng flera vackra sånger.
Mauritz Lindfors tackade på bybornas vägnar för de varma välkomstorden, för Norsjövapnet och all övrig uppvaktning. Han erinrade om det besök byborna haft från Burträsk och komminister Johans­sons yttrande som deras talesman, att Tallidenborn hade varit solida­riska medlemmar. Det är var igenom särskilda utslag den 1 aug. 1807 det beviljat till anläggning”Krono Nybygget Kattisberg” i Skel­lefteå socken. Det utsynades l början av 1880‑talet av bonden Zakris Olofsson (Zakri‑Orsa) i Risliden, och han sålde det senare till sina söner Pehr och Olof Zak­risson, båda då bosatta i Risliden. De båda bröderna blev ägare "af hälften vardera af ”Kattisbergets Krono Nybygge” genom utslag den 21 sept. 1831.
1835 sålde Pehr sin hälft av ny­bygget till sin son Johan Persson, som 1837 genom "utslag af Konung­ens Befallningshavande" fick till­stånd att intaga nytt gårdsställe, benämnt Talliden. (Vid den tiden var i Norsjö egen församling).
Dessa båda gårdsställen Kattisberg och Talliden begagnades af Johan Persson och Olof Olofsson gemensamt, intill dess afvittringen och områdestilldelningarna inom Norsjö och Burträsk socknar ige­nom utslag af den 31 dec. 1867 och 30 maj 1868, skilde dessa båda gårdsställen, hvarigenom tvenne särskilda ställen uppkommit, det ena Kattisberg inom Norsjö, det andra Talliden beläget inom Bur­träsk socken. Sedan dess har det som redan nämnts förflutit 97 år, och nu är Talliden beläget inom Norsjö. 

Kommunalfullm. Ordf. John Lindberg överlämnar kommunens vapen till de äldsta makarna i Talliden, Myri och Filip Brännström.
 
Reporter: Hede Gård.
 

 

Talliden Historik

 “VI HAR VÄNTAT PÅ DETTA I MÅNGA ÅR”
 
Uppe i övre delen av Bur­träsk, när byborna avtacka­des av förtroendemän från‌ Burträsk.
Talliden kommer nämli­gen från den 1 januari att överföras till Norsjö kom­mun, en länge närd önskan bland Tallidenborna som nu blir realitet. Av den anled­ningen hade ingen orsak att känna sig ledsen i avskedets stund.
Talliden, som ligger cirka två mil från Norsjö och dryga 8 mil från Burträsk samhälle, har om­kring 150‑åriga anor. I alla dessa år har byns innevånare knutit si­na kontakter med Norsjö. Det är bara som Lewi Westman från Kalvträsk sade vid avskedsfesten, ”när det gällt röstning och beskatt­ning som de haft något med Bur­träsk att göra”.
   Vana med folkminskningen
   Kommunalnämndens ordförande i Burträsk,Oscar Lindberg, deltog i den delegation som avtackade by­borna och sade bl. a.:
‑ I Burträsk är vi numera gans­ka vana vid att folk flyttar ut. Att en hel by lämnar oss är dock nå­got ganska ovanligt. Ni har varit goda medborgare som gjort alla de skyldigheter som ankommit på er,
I medan ni däremot har varit mycket blygsamma när det gällt att ställa fordringar. Detta och att ni har varit stora skattebetalare gjor­de oss givetvis en aning betänk­samma innan vi godkände er begä­ran om avflyttning till grannkom­munen Norsjö. Vi hade dock full förståelse för de önskemål ni ha­de och ingen rättskaffens kommu­nalman kunde i det läget neka en ­övergång.
Lindberg påminde också om att detta inte var första gången Talliden bytte socken.
Ursprungligen hörde byn till Lövånger, sade han, så detta är tredje gången ni flyttar och. efter­som alla goda ting äro tre så bör väl detta leda till det bästa. Jag hoppas att ni i fortsättningen får vara ifred när det gäller flyttning­ar. Han slutade sitt anförande med att till varje fastighetsägare över: lämna Burträskboken som en min gåva från den borgliga och kyrkliga kommunen gemensamt.
Den kyrkliga församlingen repre­senterades av kyrkofullmäktiges ordförande komminister Folke Jo­hansson, kyrkoherde Olaus Bränn­ström och komministern i Kalv­träsk, Erik Aggesjö. Komminister Johansson höll avskedstalet och sa­de bl. a. att när vi nu säger ett tack och farväl är det givetvis med stor saknad. Det innebär att vi för­lorar en av våra byar i kommunens övre del, en by som i hög grad har en god självexistens. Det inne­bär också att vi förlorar duktigt och solidariskt folk. I samma an­detag uttryckte han full förståelse för deras begäran och önskade dem all lycka i framtiden i den nya församlingen. Flyttning av praktiska skäl.
Hemmansägare Mauritz Lindfors förde bybornas talan i deras tack för uppvaktningen. Han underströk att det endast var av praktiska skäl som de hade begärt förflytt­ningen och inte för att de ansåg sig för fina för att vara "Burträskare”. Som ett litet smakprov på hurdana förbindelserna var med deras nuvarande centralort, Bur­träsk, berättade han att det nu i avskedets stund var första gången som ban hade tillfälle att se såväl kommunalnämndens ordförande som kyrkoherden och komminister Aggesjö.
Vid avskedsfesten, som hölls hos hemmansägare Oliver Andersson, deltog, förutom de herrar som re­dan är nämnda, också Kalvträsk kyrkokör, som under ledning av stud. Gun Lundström sjöng några sånger. Kyrkoherden höll predikan och komminister Aggesjö avslutade med andaktsstund.
I dag, nyårsafton, är det Norsjö kommuns uppgift att ta emot sina nya"hyresgäster" och från och med nyårsdagen är Talliden ett avslutat kapitel för Burträsks del.
Sixon
 
 
 

Burträsk


skänker Norsjö, hela by

*TALLIDENBON Maurits Lindfors och hans familj, makan Alva och sonen Mikael ‑ bilden ‑ flyttar tillsammans med de andra i Talliden på nyårsaftonen från Burträsk till Norsjö. Talliden‑borna har 2 mil till Norsjö, men 9 mil till Bur­träsk. Därför har också folket i Talliden ‑ tre familjer ‑ alltid känt sig höra hemma i Norsjö, trots att man på pappe­ren tillhört Burträsk.
 
*FÖR två år sedan begärde Lind­fors av länsstyrelsen att byn skulle flyttas över till Norsjö. Det gick fullmäktige i Burträsk frivilligt med på.
 

 
 
 
 
 
Hela Talliden flyttar över kommungränsen på nyårsafton- från Burträsk till Norsjö. Filip Brännström, by nestor, så här dagarna innan:
Äntligen, det har vi väntat på i många herrans år. Brännström, 59, har varit Burträskare i över 25 år. Men vet inte hur det ser ut i kommens centralort har aldrig varit där!
Talliden-borna har endast 2 mil till Norsjö, de har hela nio mil till Burträsk. En vädjan från de 12 i Talliden till de styrande i Burträsk:
Klandra oss inte för att vi alltid känt oss, som Norsjö‑bor. Vi är ju så nära till Norsjö, och därför  känner vi också så mycket mer gemensamt med dom som bor där.
Nu går inte fäderna i Burträsk  omkring och  är gramse på Talliborna över att de känt så. Man förstår dom. De eänger man gått till val
När Talliden‑bornas ansökan om en förflyttning över kommungränsen kom på Burträsk‑fädernas bord, så sa man genast ja.
Av politiska skäl är väl motiverat, sa man.
INTE GLADA
Kommunkamrer Ture Grundberg säger till VF.
Därför inte sagt att vi är glada över att vi förlorar de här människorna ‑ bl. a. därför att en hel del fastighetsskattekronor faller bort.
Norsjökommun hälsar givetvis Talliden‑borna med öppen famn‌ ‑ Tacka för det, säger kommunalkamrer Rudolf Åman. Det är en klar fördel för oss att vi får dem  över hit. Även om man i Talliden i många, många år har man gått omkring och sinsemellan diskuterat hur skönt det skulle vara få flytta byn över kommungränsen, så är det bara två år sedan man gjorde något direkt åt det.
Det var Maurits Lindfors, 50, som då satte sig ned och författade en skrivelse till länstyrelsen.
Jag trodde nog då jag skulle möta större motstånd än vi gjort, säger herr Lindfors. Men samtliga »instanser» har varit så  fantastiskt positiva.
VISS IRRITATION
Detta att man tillhört Burträsk har medfört viss irritation. Exempel:
De gånger man åkt buss till kommunens centralort för t.ex. besök på kommunalkontoret, så har man tvingats vara borta två dagar. Det finns helt enkelt inte kommunikationer så man hunnit den resan tur och retur på en dag.
* De gånger man gått till val har man tvingats till Lossmen – några mil därifrån. Vallokalen i Risliden – ett par kilometer från Talliden – har man kört förbi.
Lindfors till VF:
Det är bland annat detta som gjort att vi propsat på att få flytta.
 
VÄLKOMSTFEST
I Talliden vet man inte ännu, men vi har lov att avslöja det.
hobbylegno.8m.com
Har aldrig besökt kommunens centralort.
Filip Brännström
 
Jodå visst blir det fest i Tall­liden på nyårsafton. Inte någon klang‑ och jubelföreställning, men i Mia fall en viss högtid i den 150‑år gamla byn.
Både kommunfolk och kyrkfolk i Norsjö har minsann tänkt visa i handling hur glad man är över att i framtiden få räkna de 12 i Talliden som äkta Norsjö‑bor.
 
STAFFAN NILSSON